Ընդունելության կարգ

  Ավագ դպրոց կարող են ընդունվել 9-րդ դաս. ավարտած բոլոր շրջանավարտները: Հոսքերը և խորացված առարկաները ընտրվում են աշակերտների ցանկությամբ:Ընդունվելու համար գիտելիքների ստուգում չի կազմակերպվում:
Ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր`
դիմում ծնողի կողմից
աշակերտի անձնական գործերը
9-րդ դասարանի ավարտական վկայական